Annoucements & News

ICG: Ông Hoàng Ngọc Sáu - UV HĐQT, bán 0 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.205 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 112.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

ICG: Bà Nông Thị Thu Trang - Phó TGĐ kiêm KTT, bán 0 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.450 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

ICG: Ông Lê Xuân Thi - Phó CT HĐQT, bán 149.000 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 298.727 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 149.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 149.727 CP

ICG: Ông Trịnh Xuân Thanh - UV HĐQT, bán 264.465 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 449.065 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 184.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 264.465 CP

ICG: TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã bán 1.350.00 cp ICG

19/01/2010

- Tên người thực hiện giao dịch:Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.350.000 CP

ICG: Ông Trịnh Xuân Tuấn - Em ruột ông Trịnh Xuân Thanh - UV HĐQT, bán 10.000 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

ICG: Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc, bán 18.000 CP

19/01/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.000 CP

ICG: Nghị quyết 30/NQ-HĐQT ngày 4/11/2009 về việc tăng vốn Điều lệ

19/01/2010

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Trụ sở chính: 164 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 04. 39 72 72 96
Fax: 04. 39 72 72 95

ICG: Bà Nông Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, đăng ký bán 9.200 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.450 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.250 CP

ICG: Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 18.000 CP

26/11/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP

Project

ICG shares