Trên đường hội nhập

Ngày 21 tháng 2 năm 2006 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (INCOMEX) chính thực hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước.

Đây là giai đoạn khởi đầu cho chiến lược phát triển của Công ty trở thành một trong những Công ty đầu tư  trên cơ sở cấu trúc lại danh mục đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, xây dựng chuỗi hệ thống: thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, dịch vụ thương mại…

Ba năm thời gian quá ngắn để INCOMEX khẳng định hình ảnh của mình trên thị trường, song hôm nay  INCOMEX đã  từng  bước  hoàn  thiện bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với mô hình: 02 Công ty con và 08 Công ty liên kết.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009 cổ phiếu của INCOMEX với mã chứng khoán ICG sẽ được giao dịch phiên đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt mới cho sự phát triển của Công ty, INCOMEX chính thức trở thành Công ty niêm yết.

Dự án

Cổ phiếu ICG