Thông tin công bố

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 LẦN 2

23/03/2010

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 lần 2

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

05/03/2010

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kính mời Quý cổ đông tơi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

ICG: Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm soát, Bán 0 CP

01/03/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiến (Trưởng BKS Công ty)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.313 CP

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông

04/02/2010

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã gửi Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2010 và tạm ứng cổ tức 2009 cho TTLK CHứng khoán.

ICG: Ông Trịnh Xuân Thanh – Thành viên HĐQT, bán 39.900 CP

27/01/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Xuân Thanh (UV HĐQT Công ty)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 224.565 CP

ICG: Nghị quyết hội đồng cổ đông

27/01/2010

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

ICG: Ông Hoàng Ngọc Sáu - UV HĐQT, bán 0 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.205 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 112.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

ICG: Bà Nông Thị Thu Trang - Phó TGĐ kiêm KTT, bán 0 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.450 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

ICG: Ông Lê Xuân Thi - Phó CT HĐQT, bán 149.000 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 298.727 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 149.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 149.727 CP

ICG: Ông Trịnh Xuân Thanh - UV HĐQT, bán 264.465 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 449.065 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 184.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 264.465 CP

Dự án

Cổ phiếu ICG