ICG: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 không thành và kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2013 lần thứ 2

Ngày 25/4/2013 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty quá lớn (3.943 cổ đông). Đến 9h15' ngày 25/4/2013, sau 45 phút kết thúc thời gian đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 42 cổ đông, đại diện 6.246.992 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 31,23% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Chủ tọa Đại hội đã thông báo trước Đại hội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2013 lần thứ 2 như sau:

Thời gian: 8h30, Thứ 5 ngày 16/5/2013

Địa điểm: Hội trường nhỏ - Khách sạn Công Đoàn - 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dự án

Cổ phiếu ICG