ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Thời gian :                               08h30 Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Địa điểm :                                Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Đối tượng tham dự:                 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2014.

Nội dung chính của Đại hội:

Ø  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Ø  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014.

Ø  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Ø  Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2014.

Ø  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội: mẫu giấy uỷ quyền và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website: www.incomex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên từ ngày 08/4/2014.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi thư mời đến các cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

 

 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          CHỦ TỊCH

        (Đã ký)

          Phạm Hùng

Dự án

Cổ phiếu ICG