ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, do tại thời điểm lập báo cáo dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu. Các dự án khác đang trong giai doạn thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 lỗ : 7.245.952.739 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty 6 tháng đầu năm 2018 lỗ : 5.734.857.259  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Dự án

Cổ phiếu ICG