ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC NĂM 2017

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Trong năm 2017  kết quả kinh doanh lãi, do tại thời báo cáo Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Tam Đảo và hạch toán doanh thu theo quy định.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và các dự án khác  Công ty vẫn đang  tiếp tục triển khai. Tại thời điểm lập báo cáo chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 lãi : 493.454.098 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ năm 2017 lãi : 491.627.228 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây.

Dự án

Cổ phiếu ICG