ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2017 trước và sau kiểm toán

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Điều 11, khoản 4, điểm c về việc giải trình nguyên nhân trong trường hợp số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên. Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được giải trình chênh lệch như sau:

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 đã công bố, kết quả kinh doanh của đơn vị có lãi, thuế TNDN đơn vị tạm tính là 86.309.560 đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế 4 quý là 384.660.778 đ. Tuy nhiên, khi tổng hợp kết quả kinh doanh cả năm 2017, đơn vị thực hiện tính toán lại thuế TNDN phải nộp ít hơn số đã tạm tính dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN phải nộp ít hơn số đã tạm tính dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN của cả năm 2017 là 493.454.098 đ.

Theo số liệu báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2017 đã công bố, kết quả kinh doanh của đơn vị có lãi, thuế TNDN đơn vị tạm tính là 86.066.047 đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế 4 quý là 382.833.908 đ. Tuy nhiên, khi tổng hợp kết quả kinh doanh cả năm 2017, đơn vị thực hiện tính toán lại thuế TNDN phải nộp ít hơn số đã tạm tính dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN phải nộp ít hơn số đã tạm tính dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN của cả năm 2017 là 491.627.229 đ.

 Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây.

Dự án

Cổ phiếu ICG