Tin tức Incomex

25/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý III lỗ 1.087.692.554 đ phần lỗ này chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh của công ty quý II/2015

18/08/2015

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý II lỗ: 993.827.737 đồng.

29/07/2015

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

20/07/2015

Do trong quý II Công ty chỉ phát sinh chi phí để thực hiện các dự án nên kết quả SXKD quý II lỗ 879 triệu đồng.

01/06/2015

Số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội là 31 cổ đông
Đại diện cho 5.010.339 cổ phần tương đương 25,05% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

12/05/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 5, Ngày 28 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

12/05/2015

Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 2 không thành.
Ngày 28/5/2015: ĐHĐCĐ lần 3 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

27/04/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 3, Ngày 12 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

23/04/2015

Ngày 23/4/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 1 không thành.
Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ lần 2 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự án

Cổ phiếu ICG