ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

21/03/2017

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Điều 11, khoản 4, điểm c về việc giải trình nguyên nhân trong trường hợp số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên. Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được giải trình chênh lệch như sau:

Trong quá trình soát xét lại báo cáo tài chính chung Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng ghi tăng trích khấu hao xe ô tô tương ứng phần nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng theo thông tư 45/2013/TT-BTC nhưng không tính vào thuế TNDN cuối năm. Như vậy, lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo tài chính chung năm 2016 của kiểm toán giảm : 515.964.580 đ

Trong quá trình soát xét lại báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng ghi tăng trích khấu hao xe ô tô tương ứng phần nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng theo thông tư 45/2013/TT-BTC nhưng không tính vào thuế TNDN cuối năm. Trích trước chi phí kiểm toán trong năm của Công ty TNHH Phát triển DV và TM Sông Hồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của kiểm toán giảm : 529.674.214 đ

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG