ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KMC

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SHF

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết

ICG – CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tháng Mười 15, 2021
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã ra ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2021

Tháng Tám 12, 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đạt kết quả sản xuất kinh ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II 2021

Tháng Bảy 23, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2021

Tháng Bảy 19, 2021
1. Các cuộc họp của HĐQT: 06 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG- BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm: Bà : Phạm Tiến Thành sinh năm 1982 Số CMND: ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau: Bà Lương Thị Ánh Phượng giữ ...
Chi tiết

ICG – THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC,NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố nội dung như sau: 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng ...
Chi tiết

ICG – BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố nội dung như sau: Ông Phạm Hùng tiếp tục giữ ...
Chi tiết

ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng Năm 7, 2021
Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Tháng Tư 26, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau: Bà Nông Thị Thu Trang thôi ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword