ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2021

1. Các cuộc họp của HĐQT: 06 buổi.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo Quản trị công ty tại đây.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword