ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2022

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng chưa soát xét, lũy kế từ đầu năm đến cuối qúy II năm 2022, đơn vị lỗ : 2.306.160.762đ. trong khi tại báo cáo tài chính riêng đã soát xét, công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng lỗ: 2.463.594.465đ.

Nguyên nhân là do đươn vị Kiểm toán điều chỉnh tăng khấu hao 6 tháng đầu năm nên lợi nhuận giảm: 157.433.703đồng.

Trân trong!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword