ICG – GIẢI TRÌNH TRÊN BCTC NĂM 2023

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính năm 2023 như sau:

Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023 so với BCTC riêng kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp lỗ: 8.844.990.317 đồng, trong khi tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 lãi: 1.252.193.278 đồng do nguyên nhân sau:

Trong năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã chứng khoán ICG) vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, vì vậy Công ty chưa có doanh thu dẫn đến lỗ năm 2023.

2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chu kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước với nguyên nhân đã trình bày tại mục 1 nêu trên.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword