ICG – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng Ký hợp đồng kiểm toán số : 1222146/MOOREAISHN-TC ngày 18 tháng 1 năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword