ICG – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng Ký hợp đồng kiểm toán số: 0623067/MOOREAISHN-TC ngày 05 tháng 07 năm 2023 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC về việc cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword