ICG- MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng miễn nhiệm:

Bà : Trần Lan Anh sinh năm 1967

Số CMND: 001167000759 Ngày cấp: 07/11/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL CƯ TRÚ & DLQG VỀ DÂN CƯ

Thôi giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword