ICG – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Nội dung công bố thông tin:
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng đối với Ông Võ Ngọc Hùng kể từ ngày 19/11/2021 do Ông Võ Ngọc Hùng gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty.
Việc miễn nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword