ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN TOWN VIỆT NAM.

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau:

– Cử 02 người là Ông Phạm Hùng và Bà Phạm Quỳnh Trang làm đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng ( phần vốn góp: 900.000 cổ phần, tương ứng 90.000.000.000 đồng( Chín mươi tỷ đồng), chiếm 45,00% tổng vốn điều lệ ) tại Công ty cỏ phần GREEN TOWN Việt Nam.

– Thời hạn ủy quyền : 05 (năm) năm kể từ ngày 17/9/2020.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Quyết định tại đây.

Trân trọng

Tin tức liên quan:

Enter your keyword