ICG – THANH LÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 27/12/2022 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã gửi công văn số 983/CV/AVA về việc xin thanh lý hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7.

Ngày 18 tháng 1 năm 2023, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng ký Biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword