ICG – THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/7/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC cho việc hoàn thiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword