ICG – THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nội dung công bố thông tin:

Người công bố thông tin mới : Ông Nguyễn Hồng Thái – Chức vụ tại công ty : Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Người công bố thông tin trước đây: Ông Phạm Mạnh Thành – Chức vụ tại công ty : Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày hiệu lực : 14/10/2020.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword