ICG – XIN Ý KIẾN THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, CHI TRẢ CỔ TỨC

Nội dung công bố như sau:

– Tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường ( dự kiến ngày 17/3/2023) xin ý kiến thanh lý hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/7/2022 với công ty THNN Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC cho việc hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

– Đồng ý chi trả cổ tức năm 2021 ( Tỷ lệ chia cổ tức 5%, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022).

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword