ICG – CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã ra Quyết định số 15/QĐ-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 525.000 cổ phần (Tương ứng 35% vốn điều lệ)

Giá trị chuyển nhượng là 86.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ đồng)

Giao Tổng đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword