ICG – BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố nội dung như sau:

Ông Phạm Hùng tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Hùng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế quản trị Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword