ICG- BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm:

Ông : Phạm Tiến Thành sinh năm 1982

Số CMND: 013168937 Ngày cấp: 2/4/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword