ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Nội dung cụ thể:

mã chứng khoán : ICG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng lý cuối cùng : 23/03/2022

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

– Tỷ lệ : thực hiện : 01 cổ phiếu

– 01 quyền biểu quyết

– Thời gian dự kiến: 26/04/2022

Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

Nội dung họp: sẽ thông báo sau

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword