ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

Nội dung công bố thông tin cụ thể như sau:

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng đã ký hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.( theo Nghị quyết được HĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022)

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword