ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các cổ đông đã thông qua các báo cáo, các tờ trình, tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức liên quan:

Enter your keyword