ICG- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần xây dựng Sông hồng xin được giải trình chênh lệch như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước do khó khăn chung của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 như vướng mắc trong thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án chưa được tháo gỡ đồng bộ, thống nhất về chính sách, đặc biệt là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, tính tiền sử dụng đất. Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn do việc kiểm soát chặt chẽ thị trường tín dụng, lãi suất cho vay nên Công ty chưa triển khai được dự án và chưa có doanh thu dẫn đến lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng chưa soát xét, lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2023 đơn vị lỗ : 1.546.848.213đ. Trong khi tại báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: 2.985.011.637đ. Nguyên nhân là do đơn vị Kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí tài chính nên lợi nhuận giảm: 1.438.163.424 đồng.

Qúy cổ đông có thể xem toàn văn BCTC bán niên tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword