ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư, chuyển nhượng một phần vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai từ sở hữu 79% vốn xuống 49% vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm lãi: 2.716.295.610 đ

Trân trong!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword