ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đạt kết quả sản xuất kinh doanh lãi: 152.821.566 đ, do nguồn thu nhập khác.

Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc giai đoạn thực hiện dự án nên chỉ phát sinh chi phí và chưa có doanh thu.

Trân trong!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword