ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2020

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2020 như sau:

Trong quý I năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng chỉ triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư nên chỉ phát sinh chi phí, cùng với việc giãn hoãn công việc thực hiện cách ly xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do dich bệnh Covid -19, vì vậy sản xuất kinh doanh quý I lỗ .

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và Công ty mẹ quý I lỗ : 417.334.539 đ

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn báo cáo tài chính tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword