ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2021

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2021 như sau:

Trong quý IV năm 2021 đã chuyển nhượng tiếp một phần phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai. Các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc giai đoạn thực hiện dự án án nên chỉ phát sinh chi phí và chưa có doanh thu.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí I lãi : 9.801.059.343 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quí I công ty mẹ lãi : 9.729.576.036 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword