ICG – GIẢI TRÌNH TRÊN BCTC NĂM 2022

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính năm 2022 như sau:

1.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỹ năm trước với nguyên nhân:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 của doanh nghiệp lãi: 1.725.033.746đ, trong khi tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 lãi: 13.382.919.670đ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2022 của doanh nghiệp lãi: 1.252.193.278đ, trong khi tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2021 lãi: 13.396.177.248đ.

Có sự chênh lệch trên là do khó khăn của nghành Baatsa động sản trong năm 2022 dẫn đến các dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý IV đã công bố so với báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán có sự chệnh lệch từ 5% trở lên:

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2022 đơn vị lãi: 1.506.435.786đ. Trong khi tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sua thuế TNDN của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng lãi: 1.725.033.746đ.

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2022 đơn vị lãi: 1.093.443.162đ. Trong khi tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sua thuế TNDN của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng lãi: 1.252.193.278đ.

Nguyên nhân là do đơn vị Kiểm toán điều chỉnh tăng thu nhập hoạt động tài chính nên lợi nhuận tăng: 158.750.116 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword