ICG – MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau:

Bà Nông Thị Thu Trang thôi giữ chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 26/04/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword