ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SHF

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau:

– Cử Ông Phạm Hùng làm đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng ( phần vốn góp: 294.000 cổ phần, tương ứng 29.400.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98,00% tổng vốn điều lệ ) tại Công ty cổ phần SHF.

– Thời hạn ủy quyền : 05 (năm) năm kể từ ngày 14/10/2021.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Quyết định tại đây.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword