ICG – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAO MAI.

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố nội dung thông tin như sau:

Bổ nhiệm Ông : Phạm Hùng

Số CCCD: 017072000095 do Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 16/4/2018

Làm Người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai kể từ ngày 15/10/2020.

Phần vốn đại diện: 75.000.000 đồng (Bảy mươi năm tỷ đồng ), tương đương 750.000 cổ phần, chiếm 100,0% phần vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword