ICG – THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC,NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Song Hồng đối với Ông Phạm Hùng kể từ ngày 01/6/2021.

2. Bổ nhiệm Bà Phạm Quỳnh Trang số CMND : 012018307 ngày cấp : 29/12/2011 nơi cấp: Công an Hà Nội giữ chức danh Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kể từ ngày 01/6/2021.

Bà Phạm Quỳnh Trang thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc quy định taik Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế quản trị Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword