Thông tin công bố

ICG: Ông Trịnh Xuân Tuấn - Em ruột Ông Trịnh Xuân Thanh, thành viên HĐQT, đăng ký bán 10.000 CP

12/10/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

ICG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu

01/10/2009

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Sông Hồng
- Mã chứng khoán: ICG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do và (2) chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2009

Dự án

Cổ phiếu ICG