Thông tin công bố

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017

28/07/2017

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2017

20/07/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

07/07/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2017

20/04/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

20/04/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

21/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

16/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

ICG - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

11/03/2017

Ngày 9/3/2017 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhận được nhận được Thông báo số : 688/TB-VSD ngày 8/3/2017 về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

17/02/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03 /2017.

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

20/01/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

Dự án

Cổ phiếu ICG