Thông tin công bố

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

15/08/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2016

01/08/2016

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

21/07/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

29/04/2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

29/04/2016

Thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 năm 2016

ICG - PHỤ LỤC SỐ 03 SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

28/04/2016

Phụ lục số 03 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

Báo cáo thường niên năm 2015

12/04/2016

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

ICG: giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý III cty mẹ

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý III lỗ 1.087.692.554 đ phần lỗ này chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh của công ty quý II/2015

ICG: Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý II 2015

18/08/2015

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý II lỗ: 993.827.737 đồng.

ICG: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2015.

29/07/2015

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Dự án

Cổ phiếu ICG