Thông tin công bố

Báo cáo thường niên năm 2015

12/04/2016

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

ICG: giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý III cty mẹ

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý III lỗ 1.087.692.554 đ phần lỗ này chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh của công ty quý II/2015

ICG: Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý II 2015

18/08/2015

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý II lỗ: 993.827.737 đồng.

ICG: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2015.

29/07/2015

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Kết quả SXKD quý II/2015 lỗ

20/07/2015

Do trong quý II Công ty chỉ phát sinh chi phí để thực hiện các dự án nên kết quả SXKD quý II lỗ 879 triệu đồng.

ICG: ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 3

01/06/2015

Số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội là 31 cổ đông
Đại diện cho 5.010.339 cổ phần tương đương 25,05% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ICG: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 3

12/05/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 5, Ngày 28 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 2 không thành

12/05/2015

Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 2 không thành.
Ngày 28/5/2015: ĐHĐCĐ lần 3 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ICG: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2

27/04/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 3, Ngày 12 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 1 không thành

23/04/2015

Ngày 23/4/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 1 không thành.
Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ lần 2 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự án

Cổ phiếu ICG