SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông : Phạm Hùng – Chủ tịch

Bà: Nông Thị Thu Trang – Ủy viên

Bà: Phạm Quỳnh Trang – Ủy viên

Ông: Trử Hoài Nam – Ủy viên

Ông: Phạm Quang Huy – Ủy viên

Enter your keyword