ICG- BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ nhiệm ông Trử Hoài Nam.

Ngày sinh: 11/6/1981.

Số căn cước công dan: 001081006368 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/03/2015.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số 3 – D2 KDT Nam Thăng Long – Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ _ Hà Nội.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Đựng Sông Hồng kể từ ngày 10/03/2020.

Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword