ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và TRẢ TIỀN CỔ TỨC NĂM 2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán: ICG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu

– 01 quyền biểu quyết

– Thời gian dự kiến: 28/4/2020

– Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

– Nội dung họp: sẽ thông báo sau

2. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện : 01 cp – 15% (01 cổ phiếu được nhận 1500 đồng)

– Thời gian thực hiện : Ngày 16/04/2020

– Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng – vào ngày làm việc từ ngày 16/04/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword