ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau :

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: ICG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.018.200 CP (tỷ lệ 5,79%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 1.100.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/02/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/03/2020.

Trân trọng!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword