ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC NĂM 2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Trong năm 2018  kết quả kinh doanh lãi, do tại thời báo cáo dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy đã dủ điều kiện hoach toán doanh thu theo đúng quy định. Các dự án khác  Công ty vẫn đang  tiếp tục triển khai.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 lãi : 47.310.970.160 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ năm 2018 lãi : 50.330.384.334 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Trân trọng!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword