ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2019

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2019 như sau:

Trong quý I năm 2019  dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy đủ điều kiện hoạch toán doanh thu. Các dự án khác đang  trong giai đoạn thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí I lãi : 2.719.277.316 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quí I công ty mẹ lãi : 2.719.277.316  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Trân trong!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword