ICG – THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Thời gian: 08h30 Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019 

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Công đoàn Việt Nam – số 14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 21/03/2019.

Nội dung chính của Đại hội: 

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
  • Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  • Các tờ trình tại ĐHĐCĐ.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội. 

Tài liệu Đại hội: mẫu giấy uỷ quyền và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website: www.incomex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên từ ngày 05/4/2019.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi thư mời đến các cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH               
(Đã ký)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Phạm Hùng            

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword