ICG- ÔNG PHẠM HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT – ĐÃ MUA 2.180.600 CP

February 4, 2020
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

January 30, 2020
Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau : – Tên cá nhân thực hiện ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2019

January 21, 2020
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 như ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

January 2, 2020
Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau : - Tên cá nhân thực hiện ...
Chi tiết

ICG – GIAI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2019

October 22, 2019
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý III năm 2019 như ...
Chi tiết

ICG – MIỄM NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

October 2, 2019
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2019

August 14, 2019
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRƯỚC VÀ SAU KHI SOÁT XÉT QUA KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

August 14, 2019
Căn cứ Thông tư 155/2015/TT ban hành ngày 06/10/2015, Điều 11, khoản 4, điểm c) về việc giải trình nguyên ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2019

July 29, 2019
1. Các cuộc họp của HĐQT: 5 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIAI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2019

July 23, 2019
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý II năm 2019 như ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2019

April 24, 2019
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2019 như ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

April 9, 2019
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword