ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN TOWN VIỆT NAM.

Tháng Chín 18, 2020
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: - Cử ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2020

Tháng Tám 14, 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng triển khai hoàn thiện thủ tục ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020

Tháng Tám 1, 2020
1. Các cuộc họp của HĐQT: 7 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2020

Tháng Bảy 22, 2020
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý II năm 2020 như ...
Chi tiết

ICG-Chấp thuận chuyển nhượng vốn, nghiên cứu dự án

Tháng Bảy 16, 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: - Chấp ...
Chi tiết

ICG – MIỄM NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Sáu 29, 2020
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết

ICG – ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tháng Tư 28, 2020
Sáng ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2020

Tháng Tư 21, 2020
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2020 như ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tháng Tư 7, 2020
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Tháng Ba 13, 2020
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2019 như sau: Trong ...
Chi tiết

ICG- BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tháng Ba 13, 2020
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Bổ nhiệm ông Trử Hoài Nam. Ngày sinh: 11/6/1981. Số ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và TRẢ TIỀN CỔ TỨC NĂM 2018

Tháng Ba 5, 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword